Invited International Speaker of APKO Workshop of German Society of Otolaryngology, FRANKFURT, GERMANY